Đăng nhập hệ thống SSO HueUMP


1. Bắt buộc sử dụng tài khoản thư điện tử công vụ (@huemed-univ.edu.vn) để đăng nhập và sử dụng phần mềm

2. Nếu đang đăng nhập và sử dụng tài khoản gmail cá nhân, vui lòng đăng nhập tài khoản công vụ trước tại đây hoặc đăng xuất tài khoản thư điện tử gmail trước khi tiếp tục.

Chỉ có thể sử dụng tài khoản công vụ (huemed-univ.edu.vn) để đăng nhập.
Nhấn vào nút dưới để tiếp tục